ความประทับใจในการเรียน

ความประทับใจต่อการเรียน ในวิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา

          สำหรับการเรียนวิชา   การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา   ดิฉันรู้สึกว่าอาจารย์สอนดีมากทำให้ฉันเข้าใจได้ง่ายคือมีการอธิบายที่ละเอียดเป็นขั้นตอนตามหลัก เมื่อมีข้อสงสัยไม่เข้าใจ อาจารย์จะรอและอธิบายให้เข้าใจก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป  ได้ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการพัฒนาเทคนิคในการเรียนการสอน ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในโปรแกรมใหม่ๆ และโปรแกรมที่เคยได้ใช้เป็นประจำ ให้ได้มีการพัฒนาและเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น อีกความประทับใจหนึ่งคือความพูกพันธ์ ความมีน้ำใจ มิตรภาพที่ดีของเพื่อนร่วมชั้นในการเรียนที่คอยช่วยเหลือ แนะนำเมื่อมีการบ้าน งานที่ไม่เข้าใจ มีความสุขสนุกที่ครั้งที่ได้เรียนในวิชานี้  สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ ดร.ณัฐกานต์  อุตกฤษณ์  อาจราย์ผู้สอน ที่สอนวิชาความรู้ให้พวกเราเป็นอย่างดีและพวกเราจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

 

ที่มา     https://www.google.co.th/search

Advertisements